חישוב שווי עסק

הערכת שווי עסק נדרשת בנסיבות שונות. אחת הפופולאריות בהן היא כאשר עולה הצורך למכור או לרכוש אותו. שני הצדדים: המוכר והקונה, רוצים להכיר את שוויו האמיתי אשר ישמש בסיס לכל המשא ומתן, נסיבות אחרות הן: לקראת מיזוג אפשרי עם עסק אחר, בעת רצון בהערכת שווי לצרכי מס, כאשר יש צורך בהערכה בעת הליכים משפטיים מגוונים, לצרכים חשבונאיים, לצרכים פנימיים ועוד. לרוב, מבקשים ממומחה בתחום לבדוק את הנושא ולהכין דו"ח מסכם עליו.

קיימות מספר שיטות של חישוב שווי עסק והן משתנות אחת מהשנייה בהתאם לסוג העסק ולאלמנטים אחרים. בכל שיטה מתבססים על מודלים פיננסיים מקצועיים תוך התאמתם לכל מקרה ספציפית ולאחר הבנת הסביבה העסקית הנדונה. בין היתר, נלקחים בחשבון הון קיים דוגמת נכסי נדל"ן, רכבים ציוד הנדסי וציוד אחר שאת שוויו ניתן לקבוע במדויק, וכן, נכסים אחרים שאותם רק ניתן להעריך דוגמת: פטנטים, מוניטין, הון אנושי, ידע נצבר ועוד. קיימים נתונים נוספים דוגמת: צבר הזמנות, מלאי קיים ועוד, וכן, ניתוח פעילות היסטורית, בניית תחזיות לפעילות עתידית. לתחום הפעילות מיחסים משקל נוסף.

אחת השיטה הפופולאריות ביותר היא הערכת שווי לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים. כאן נלקחים בחשבון תזרים המזומנים התפעוליים החזויים (ללא הוצאות מימון) בהפחת הערך הנוכחי של עודף ההתחייבויות. בנוסף, מוסיפים את ערכם הכלכלי של נכסים פנויים אשר אינם משתתפים בתהליך ייצור ההכנסות. שיטה מקובלת אחרת היא הערכת שווי על בסיס מכפיל הרווח הרב שנתי על בסיס נתונים מהעבר ותחזיות עתידיות. שיטה נוספת הינה הערכת שווי על בסיס השווי הנכסי הנקי. כלומר: שווי הנכסים בניכוי שווי ההתחייבויות שלה. מומלץ להזמין הערכות שווי ממומחים בעלי מוניטין בתחום. הם יבחרו את השיטה המתאימה ביותר עבור סוג עסק הנבדק.

 

הסדנאות שלנו